اهداف سازمانی شرکت شاراکس کیش

افزایش سطح رضایت سرمایه‌گذاران، ذی‌نفعان و شرکای فعلی.

تحویل به‌موقع کارهای متعهد با استفاده از روش‌های نوین مدیریت مالی و کنترل پروژه.

ساخت و اجرای تأسیسات پروژه‌های عمرانی بر اساس نقشه‌های اساسی.

اجرای پروژه‌های صنعتی و غیرصنعتی ساختمان و همچنین تهیه، ساخت، نصب و مونتاژ کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی.

توسعه مشارکت و تقویت احساس مسئولیت در کلیه کارکنان در مقابل کارفرمایان و همکاران داخلی و کلیه علاقه‌مندان.

آموزش مستمر مدیران و همکاران شرکت و ارتقای سطح دانش و آگاهی فنی و کیفی مرتبط با فعالیت‌ها.

برنامه‌ریزی و اقدام منظم و مستمر به‌منظور جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از کار و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار، آلودگی‌های محیطی (خاک و هوا) و کاهش مصرف منابع.